2022. december 01.
Szerző: Ügyvédi Iroda

Egy cég tartozik Önnek és nem tudja, hogyan juthat a pénzéhez? Létezik egy nemperes eljárás, ami pontosan a pénzkövetelések behajtását, illetve a fizetésképtelen gazdálkodó szervezet jogutód nélkül történő megszüntetését hivatott szolgálni, ez pedig a felszámolási eljárás. Cikkükben kifejtjük, hogy miről is szól pontosan ez az eljárás, mikor van helye, és ennek segítségével milyen kimenetelekkel juthat a pénzéhez tartozás esetén.

Mikor van helye a felszámolási eljárásnak?

A felszámolási eljárás az adós cég székhelye szerinti törvényszék illetékességi körébe tartozó nemperes eljárás. Az eljárás indulhat hivatalból, továbbá kérelemre. A továbbiakban azt az esetet fejtjük ki, amikor a hitelező indítja az eljárást az adós ellen. A hitelezőnek meg kell nevezni a tartozás jogcímét, a lejárat időpontját és annak rövid ismertetését, hogy az adóst miért tartja fizetésképtelennek.

Hitelezőként milyen feltételek esetén lehet felszámolási eljárást indítani a cég ellen?

  • ha a követelés összege (kamatok és járulékok nélkül számítva) meghaladja a nettó 200.000,-Ft-ot
  • az adós fizetésképtelen;
  • az adós megfelelő, illetve igazolható módon felszólításra került, és annak átvételét postai tértivevénnyel igazolta;
  • a követelés lejárt, és az adós nem vitatta.

Milyen esetekben állapítható meg az adós fizetésképtelensége?

A fő esetek körébe tartozik:

  • az adós a szerződésen alapuló nem vitatott tartozását a fizetési felszólításban megjelölt határidőt követő 20 napon belül sem egyenlítette ki vagy nem vitatta,
  • az adós jogerős bírósági határozatban, fizetési meghagyásban megállapított teljesítési határidőn belül tartozását egyenlítette ki.

Kötelező-e jogi képviseletet igénybe venni az eljárásban?

Amennyiben kérelemre indul az eljárás, úgy a kérelem benyújtása esetén kötelező a jogi képviselet.

Az eljárás költségei

Az eljárás díjköteles, amit a kérelem benyújtásakor szükséges megfizetni. Az illeték mértéke 80.000,- Ft, a közzétételi díj 25.000,- Ft, valamint az ügyvédi munkadíj költsége.

Mi történik pontosan?

Irodánk elkészíti a meghatalmazást, megbízási szerződést, amennyiben még nem küldött az adósnak fizetési felszólítást, úgy kiküldésre kerül egy ügyvédi felszólító levél, amelyben a Csődtörvény szigorú rendelkezéseinek megfelelően felhívjuk az adóst a teljesítésre. A bíróság az adós felszámolását végzéssel rendeli el, amely végzést főszabály szerint a kérelem beérkezését követő 60 napon belül hozza meg.

Számos eset bizonyítja, hogy valamely cég pont a felszámolási eljárás megindítása miatt fog mégis gyorsan fizetni.

Egyéb tudnivalókat ezen a linken találnak.