2017. október 31.
Szerző: Ügyvédi Iroda

Adósságai vannak, vagy esetleg Önnek tartoznak? Nem tudja, hogyan hajtsa be követeléseit? Akkor érdemes elolvasnia alábbi cikkünket, ugyanis 2017. július 1-jén több ponton módosult a csőd- és felszámolási eljárásról szóló törvény. Írásunkban a fizetési felszólításra és a felszámolási eljárás menetére vonatkozó szabályokat és azok változásait tekintjük át röviden.

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Csődtörvény) július 1-jén hatályba lépő módosításai során a korábban problémát jelentő egyes rendelkezések, így többek között az adós részére címzett – a felszámolást megelőzően foganatosított – írásos felszólítás tartalmi elemei, továbbá a felszólító levél (fizetési felszólítás) postai úton történő eljuttatásának szabályai is pontosításra és kiegészítésre kerültek.

A felszámolási eljárás megindulása

A Csődtörvény alapján a bíróság egy adós fizetésképtelenségét akkor állapítja meg, ha az adós szerződésen alapuló nem vitatott vagy elismert tartozását a teljesítési idő lejártát követő 20 napon belül sem egyenlítette ki vagy nem vitatta, és az ezt követő hitelezői írásbeli fizetési felszólításra sem teljesítette.

A vonatkozó jogszabály értelmében a felszámolási eljárás az adós fizetésképtelensége esetén a hitelező kérelmére is megindítható. A hitelező írásbeli felszólítása tehát a hitelező olyan utolsó intézkedése, amely megelőzi az illetékes bírósághoz címzett, az adós felszámolása iránti kérelmet.

A fizetési felszólítás tartalmára vonatkozó szabályok változatlan tartalommal kerültek meghatározásra a módosított Csődtörvényben.

A fizetési felszólítás lényeges elemei:

  • az adós tartozásának jogcíme,
  • a tartozás összege és a teljesítési határidő, valamint
  • annak a végső határidőnek a meghatározása, amelynek eredménytelen elteltét követően a hitelező meg kívánja indítani a felszámolási eljárást vagy egyéb jogi úton kívánja érvényesíteni a követelését.

A fizetési felszólításnak tehát kiemelt jelentősége lehet, ugyanis a törvényben foglaltak szerint a bíróság a hitelezőként előterjesztett kérelmet érdemi vizsgálat nélkül, hivatalból elutasítja, ha a kérelem bírósághoz érkezésének időpontjáig az adós írásbeli felszólítása nem történt meg, vagy az nem tartalmazza a törvény által felsorolt kötelező tartalmi elemeket.

A fizetési felszólítás kézbesítése

Változnak a korábbi gyakorlathoz képest a fizetési felszólítás postai úton történő eljuttatásának szabályai. A módosítások értelmében a hitelező 2017. július 1-jétől kizárólag tértivevényes postai szolgáltatással köteles feladni fizetési felszólítását az adós részére, ennek hiányában nem tekinthető csődjogi szempontból joghatályos nyilatkozatnak a fizetési felszólítás.

Korábban, 2017. június 30. napjáig, „más könyvelt küldemény”-ként is fel lehetett adni a fizetési felszólítást, és – ellenkező bizonyításig – a küldeményt a feladástól számított ötödik munkanapon a címzett által kézhezvettnek kellett tekinteni (azaz beállt az ún. kézbesítési vélelem). Az új szabály szerint azonban már csak tértivevény különszolgáltatással feladott postai könyvelt küldeményként lehet feladni a fizetési felszólítást, de a kézbesítési vélelem így is beállhat: a küldeményt a feladástól számított tizenötödik munkanapon akkor is a címzett által kézhezvettnek kell tekinteni, ha

  • a postai kézbesítési szabályok szerint a kézbesítés akadályozott,
  • a küldemény átvételét a címzett megtagadta, vagy
  • a postai szolgáltató által rendelkezésére tartott küldeményért a címzett nem jelentkezett.

 

A Csődtörvény tehát meghatározza azokat az előírásokat, melyeket a felszámolási eljárásban a fizetés felszólítás formai és tartalmi követelményeit tekintve figyelembe kell venni. E cikkben a legfontosabb tudnivalókat ismertettük.

Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a hitelező kérelmére indult felszámolási eljárásban a Csődtörvény előírásai alapján a jogi képviselet kötelező.

Javasoljuk azonban már korábban az ügyvéddel való kapcsolatfelvételt, hiszen rendkívül fontos, hogy a felszámolási eljárás megindításának alapjául szolgáló fizetési felszólítás is maradéktalanul megfeleljen a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, nehogy a fizetési felszólítás hiánya vagy hiányos tartalma miatt kerüljünk abba a helyzetbe, hogy a bíróság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a felszámolási kérelmünket.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése merül fel, vagy esetleg Önnek is tartoznak, a tartozás behajtása és hatékony megoldása érdekében forduljon bizalommal szakértő csapatunkhoz, akik örömmel segítenek követeléskezelési problémák megválaszolásában és megoldásában.

Vegye fel a kapcsolatot irodánkkal, kérje kollégáink segítségét!

Székhely: 1117 Budapest, Váli utca 4.
Mobil: +36 20 993-5371
Telefon: +36 1 786 2003
Hétköznap 9-18 között
E-mail: office@madarassy-legal.com
Kövessen minket a Facebookon is!